Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

Thông báo Về việc khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú


Đăng lúc: 09:48:17 30/03/2016

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________________

Số:  28   /TB- UBND

Mỹ Phú, ngày 24  tháng  3  năm  2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021

tại địa bàn phường Mỹ Phú

____________________

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ quyết định 17/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cao Lãnh về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hộ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú.

Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Phú thông báo cho nhân dân phường Mỹ Phú biết về số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử và ấn định đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tại phường Mỹ Phú:

1. Số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bỏ phiếu là 05 đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú là 5 đơn vị, gồm:

- Đơn vị bầu cử số 01, là toàn bộ khu vực khóm Mỹ Thượng, dự kiến cử tri 1.489, địa biểm bỏ phiếu là Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Tháp.

-  Đơn vị bầu cử số 2 là toàn bộ khu vực khóm Mỹ Phú, dự kiến cử tri 1.666, địa điểm bỏ phiếu là Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Phú.

-  Đơn vị bầu cử số 3 là toàn bộ khu vực khóm Mỹ Trung, dự kiến cử tri 1.236, địa điểm khóm bỏ phiếu là Trụ sở Ban Nhân dân khóm Mỹ Trung

-  Đơn vị bầu cử số 4 là toàn bộ khu vực khóm Mỹ Tây, dự kiến cử tri 1.700, địa điểm khóm bỏ phiếu là Trụ sở Công an phường Mỹ Phú.

-  Đơn vị bầu cử số 5 là toàn bộ khu vực khóm Mỹ Thuận, dự kiến cử tri 1.681, địa điểm khóm bỏ phiếu là Trụ sở Ban nhân dân khóm Mỹ Thuận.

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú thông báo cho nhân dân được biết để thuận tiện cho việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức vào ngày 22/5/2016.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;

CHỦ TỊCH

- TT Đảng ủy (b/c);

(đã ký)

- Lưu VT.

Trần Xuân Vinh

 

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề: