Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Niêm yết công khai

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHÚ


Đăng lúc: 08:28:44 27/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/KH-UBND

Mỹ Phú, ngày  22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn phường Mỹ Phú

_______________

 

          Căn cứ Kế hoạch số: 02/KH-UBND, ngày 06 tháng 01năm 2017 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          -  Nhằm đánh giá, theo dỏi tính khả thi về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng việc yêu cầu công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức phường.

- Truyển thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức hoạt động và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

          2. Yêu cầu

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính đối với UBND phường; đảm bảo thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân phường.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiên quyết xử lý những cá nhân thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao, nhất là có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

          II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

A. Về kiểm soát thủ tục hành chính

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Về rà soát quy định, thủ tục hành chính

 

 

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện của phường

Từ tháng 02 đến tháng 10/2017

2

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Rà soát đơn giải hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC và thẩm định chặt chẽ các TTHC này trong các văn bản QPPL

 

 

 

Thường xuyên

II. Về kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

1

Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của phường.

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

 

Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh

 

Thường xuyên

 

2

Tiếp nhận, kiểm tra  kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ  chức  về các quy định hành chính

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

 

Thường xuyên

 

4

Kiểm tra  tình hình, kết quả hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính  tại địa phương

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Kế hoạch của UBND phường

Quý II và Quý IV/2017

5

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Báo cáo của UBND phường gửi về UBND TPCL

Theo định kỳ và đột xuất

III. Chỉ đạo và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

1

Xây dựng  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của phường

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Kế hoạch của UBND phường

Trong tháng 01/2017

 

2

Triển khai các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

 

Theo sự chỉ đạo của UBND thành phố

 

3

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Kế hoạch của UBND phường

Trong tháng 01/2018

B. Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Số TT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Về công tác chuẩn bị

 

 

1

Thường xuyên tuyên truyên về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên song phát thanh.

Cán bộ Truyền thanh

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

Bộ thủ tục được niêm yết công khai tại bảng niêm yết của phường.

 

Thường xuyên

 

2

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Các tài liệu, thông tin cấp thẩm quyền phê duyệt

Thường xuyên

II. Về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

1

Lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

CB, CC, VC phường

Trong các cuộc họp, hội nghị…

Theo kế hoạch của phường

III.Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

 

 

 

1

Thiết lập các hình thức tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ tại đường dây nóng ở Bộ phận một của phường

 

VP HĐND & UBND

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

Qua các kênh tiếp nhận được thiết lập tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở phường.

 

Thường xuyên

2

Niêm yết công khai số điện thoại, đường dây nóng và địa chỉ email của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

VP HĐND&UBND phường

 

 

 

CC. Tư pháp – Hộ tịch

 

 

Hình thức niêm yết

 

 

Thường xuyên

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; trong đó bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  trực tiếp làm việc tại Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả  khi giao tiếp với người dân và tổ chức; nâng  cao tinh thần  trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường  phối hợp với công tác kiểm tra của cấp ủy gắn với việc thực hiện kiểm tra, giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

2.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương mình.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền  công tác kiểm soát thủ tục hành chính,  tiếp nhận  phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thông qua Đài  truyền  thanh và tổ chức niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của phường.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo  Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012  của  Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số  26/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của  Uỷ ban nhân dân  Tỉnh  về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại  Uỷ  ban nhân dân các cấp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các cán bộ, công chức, viên chức phường tham mưu Uỷ ban nhân dân phường triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn phường Mỹ Phú./. 

 

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Phòng Tư pháp TPCL;                                  

CHỦ TỊCH

- T/T.ĐU; T/T. HĐND;                                                         

 

- Các PCT UBND phường; 

 

- Các CB, CC, VC phường;

(Đã ký)

- BND 5 khóm;

 

- Lưu: VT.

 

 

Trần Xuân Vinh

 

Tin cùng chủ đề: