Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Niêm yết công khai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017


Đăng lúc: 08:26:02 27/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  21/KH-UBND

Mỹ Phú, ngày 22 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

trên địa bàn phường Mỹ Phú năm 2017

_______________

          Căn cứ Kế hoạch số: 26/KH-UBND, ngày 09 tháng 02năm 2017 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2017, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa văn bản quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường ban hành là nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

          2. Yêu cầu

Công tác tự kiểm tra văn bản phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật.

          II. NỘI DUNG

Công chức Tư pháp – Hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân phường tự kiểm tra và xử lý theo quy định các văn bản do Ủy ban nhân dân phường ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kê hoạch này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường tiền hành tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa văn bản quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân ban hành trong tháng 05 năm 2017.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo công tác tự kiểm tra văn bản trên địa bàn phường về Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh trước ngày 01 tháng 11 năm 2017.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Mỹ Phú năm 2017./.  

 

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Phòng Tư pháp TPCL;                                  

CHỦ TỊCH

- T/T.ĐU; T/T. HĐND;                                                         

 

- Các PCT UBND phường; 

 

- Các CB, CC, VC phường;

(Đã ký)

- Ban pháp chế HĐND phường;

 

- Lưu: VT.

 

 

Trần Xuân Vinh

 

Tin cùng chủ đề: