Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Niêm yết công khai

QUYẾT ĐỊNH V/v Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách phường Mỹ Phú năm 2017


Đăng lúc: 08:18:13 27/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 14A/QĐ-UBND

Mỹ Phú, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách

phường Mỹ Phú năm 2017

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC, ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND phường  về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Xét đề nghị của Công chức Tài chính- Kế toán phường,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách phường năm 2017 ( theo biểu mẫu đính kèm ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống Kê, công chức Tài chính – Kế Toán, các đơn vị có liên quan thuộc UBND phường có trách nhiệm tổ chức công khai dự toán này theo đúng qui định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT HĐND, Đảng Ủy Phường;

CHỦ TỊCH

- CT và các PCT Phường ;

 

- Cơ quan các đoàn thể phường;

 

- Các trưởng Ban ND khóm;

(Đã ký)

- Như điều 3;

 

- Lưu : VP,TC-KT.

Trần Xuân Vinh

 

 

                            Tải văn bản đầy đủ tại đây

 

Tin cùng chủ đề: