Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Niêm yết công khai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHƯỜNG MỸ PHÚ NĂM 2017


Đăng lúc: 14:41:48 26/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG MỸ PHÚ

 

Số: 48/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mỹ Phú, ngày 26  tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính phường Mỹ Phú năm 2017

 

Căn cứ kế hoạch số: 79/KH-UBND  ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính phường Mỹ Phú năm 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện duy trì và cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số đánh giá cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố; xây dựng chính quyền năng động, thân thiện, phục vụ nhân dân; củng cố niềm tin trong nhân dân vào cơ quan hành chính.

- Cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính thông qua việc tiếp tục phát huy các tiêu chí thành phần đạt hiệu quả cao và có sự phân công trong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố các giải pháp cải thiện những tiêu chí, thành phần còn thấp.

 

 

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Tin cùng chủ đề: