Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Niêm yết công khai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017


Đăng lúc: 14:33:50 26/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  17 /KH-UBND

Mỹ Phú, ngày 09  tháng 02  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

 về cải cách hành chính năm 2017

 

Thực hiện theo Quyết định số: 98/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Cao Lãnh về Ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2013 - 2020.

Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hình chính năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích                                                                                               

 Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phường; cũng như tạo sự thống nhất trong thực hiện các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của địa phương; góp phần làm cho đội ngũ CB,CC,VC có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ở cơ sở. Đồng thời, thông tin tuyên truyền đầy đủ đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng và các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện CCHC của Đảng và Nhà nước, góp phần phục vụ tốt cho tổ chức, cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn ngày càng đạt hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất tình trạng gây phiền hà cho dân.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành.

- Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC nhà nước với phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu của CB, CC, VC và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các văn bản

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Quyết định số  93/2007/QĐ-TTg, ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 598/QĐ-UBND-HC, ngày 26/7/2012, Ban hành Đề án Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước trên địa bàn  tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020;

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức của CB, CC, VC trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của CB, CC, VC.

- Nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017, những công tác trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC từng giai đoạn của địa phương.

- Các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC của các xã, phường.

- Các Bộ thủ tục hành chính của các ngành, các cấp được UBND tỉnh công bố; các thủ tục hành chính hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính mới ban hành;

- Tình hình và kết quả thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh,  thành phố về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính, nhằm kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung các quy định chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống và loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp.

- Tình hình và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở cơ quan. Nêu những mặt được cũng như những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại đơn vị.

- Tình hình và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC khác có liên quan.

3. Đối với tổ chức, công dân

- Nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch CCHC nhà nước hàng năm của thành phố.

- Các Bộ thủ tục hành chính của các ngành, các cấp được UBND thành phố công bố.

- Quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở thành phố, xã, phường.

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của CB, CC trong giải quyết các công việc của công dân.

- Các hình thức (địa chỉ, điện thoại, email) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Tình hình và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC khác có liên quan.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

- Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp. Rà soát, chấn chỉnh việc công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường Mỹ Phú.

- Nội dung:

+ Tuyên truyền CCHC qua các buổi họp Văn phòng ủy ban, Ủy ban mở rộng, sinh hoạt Chi bộ, các buổi họp dân, các buổi nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong việc tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư,…

+ Thường xuyên đưa tin, bài về công tác CCHC qua trạm truyền thanh, để phục vụ công tác tuyên truyền.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân tại bảng niêm yết thủ tục hành chính hoặc tra cứu thủ tục hành chính đặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

+ Thường xuyên cập nhật Bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.

+ Thủ trưởng cơ quan kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tổ chức tiếp nhận ý kiến của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính theo đúng quy định; đồng thời, kịp thời phản hồi những ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân về cải cách hành chính qua hộp thư góp ý tại cơ quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê

- Tham mưu giúp UBND phường về công tác CCHC có nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC trên địa bàn phường.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND phường điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC.

2. Công chức Văn hoá – Xã hội

Hướng dẫn thực hiện công tác cổ động, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Phối hợp với cán bộ Truyền thanh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính.

3. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC trên địa bàn phường.

4. Cán bộ Truyền thanh

Xây dựng bản tin về CCHC ở đại phương, kịp thời đưa tin tức, tình hình CCHC trên địa bàn phường.

5. Công chức Tài chính – Kế toán

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố thẩm định, tham mưu trình UBND thành phố xem xét quyết định.

6. Các ngành, bộ phận chuyên môn thuộc Văn phòng UBND phường

- Trên cơ sở Kế hoạch này các ngành, bộ phận chuyên môn thuộc Văn phòng UBND phường có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ CCHC của cơ quan, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành đoàn thể trong tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC.

 - Công chức Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp tình hình, tham mưu cho UBND phường xây dựng báo cáo hàng năm gửi UBND thành phố.

 Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các ngành, bộ phận chuyên môn phản ánh qua Công chức Văn phòng – Thống kê để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND - TPCL;

CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ;

 

- TT.Đảng ủy;TT.HĐND phường;

 

- TV.UB phường;

(Đã ký)

- MTTQ và các đoàn thể phường;

 

- Như trên;

 

- Lưu: VT; NV.

 

 

         Trần Xuân Vinh        

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề: