Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

Thông Báo Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú khóa III nhiệm kỳ 2016-2021


Đăng lúc: 09:24:12 21/06/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/TB-HĐND

Mỹ Phú, ngày  12   tháng 6  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú khóa III

nhiệm kỳ 2016-2021

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phú thông báo đến Nhân dân trên địa phường về việc tổ chức kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập đại biểu Hội đồng Nhân dân tổ chức Kỳ họp thứ tư khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021:

- Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Phú.

- Địa chỉ: số 04, đường Lê Duẫn, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm những nội dung sau:

          Thứ nhất: Đại biểu Xem xét, cho ý kiến 12 báo cáo, 02 tờ trình gồm:

1- Báo cáo của UBND phường Mỹ Phú về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

2- Báo cáo của Thường trực, Hai Ban Hội đồng Nhân dân phường về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

3- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 18/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 8 năm 2016 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phường năm 2017.

4- Báo cáo của Thường trực UBMTTQ phường về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5- Báo cáo Giải trình của UBND phường về ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

6- Tờ trình của Thường trực HĐND phường về Chương trình giám sát của HĐND phường Mỹ Phú 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

7- Báo cáo  của UBND phường về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.

8- Tờ trình của UBND phường về việc Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016.

9- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Phường đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

10- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Phường  đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

11- Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND phường về việc ban hành các quyết định của UBND phường và kết quả thực hiện kế hoạch 84/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND phường.

12- Báo cáo kết quả giám sát của Ban KT- XH về công Giám sát công tác vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

13- Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế về Giám sát, khảo sát nội dung kết quả công tác tiếp công dân UBND phường.

14- Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và chương trình phòng chống mua bán người; công tác phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trên địa bàn phường Mỹ Phú 6 tháng đầu năm 2017.

Thứ hai: Về Công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân phường:

1- Thông qua Tờ trình và Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Mỹ Phú khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

2- Thông qua Tờ trình và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Phú, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ ba: Thông qua 02 nghị quyết.

1- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND phường Mỹ Phú 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018.

2- Nghị quyết về việc Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016.

Thường trực Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phú thông báo đến nhân dân trên địa bàn được biết và có ý kiến đóng góp về kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phú khoá III nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Nơi nhận:                  

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

- Trạm truyền thanh phường;

- Lưu: VP

KT. CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề: