Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VIẾNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NĂM 2016


Đăng lúc: 16:18:29 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

_____________________

Số:  60 /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức viếng thăm và tặng quà cho gia đình chính sách năm 2016

____________

 

          Căn cứ Kế hoạch số: 41/ KH-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy Ban nhân dân phường Mỹ Phú về việc tổ chức viếng thăm và tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016).

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

          Nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với những người có công tham gia kháng chiến qua các thời kỳ. Đồng thời nhằm động viên tinh thần các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. UBND phường Mỹ Phú tổ chức đoàn viếng thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ.

         Và tổ chức lễ giổ vào ngày 27/7/2016 tại bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sĩ, tổ 49, K. Mỹ Thuận, P. Mỹ Phú.

         Nay UBND phường Mỹ Phú xin thông báo cho nhân dân, người thân gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường được biết và đến tham dự./.

 

 

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lê Phú Toàn

 

                      

 

Tin cùng chủ đề: