Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI VÀO THÁNG 8 NĂM 2016


Đăng lúc: 16:14:17 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

_____________________

Số:  59  /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai  khám sức khỏe người cao tuổi

vào tháng 8 năm 2016

__________________

         Căn cứ kế hoạch số: 225 /KH- TYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trạm y tế phường Mỹ Phú Về việc triển khai khám sức khỏe người cao tuổi của Phường Mỹ Phú vào tháng 8 năm 2016.

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

Trạm y tế phường Mỹ Phú về việc khám sức khỏe cho NCT  với lịch khám như sau:

        Thời gian:

                   + Sáng : từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút

                   + Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

          Địa điểm khám sức khỏe :

                    - BND khóm Mỹ Thượng ngày 08/8/2016

                     - BND khóm Mỹ Phú ngày 09/8/2016

    - BND khóm Mỹ Trung ngày 10/8/2016

                    - BND khóm Mỹ Tây ngày 11/8/2016

                    - BND khóm Mỹ Thuận ngày 12/8/2016

          Sẽ khám véc lại vào ngày 15,16/8/2016 tại trạm y tế phường Mỹ Phú .

 

          Nay UBND phường Mỹ Phú xin thông báo cho nhân dân được biết để thực hiện tốt nội dung tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Phú Toàn

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề: