Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN CHO TRẺ EM DƯỚI 01 TUỔI VÀO THÁNG 8 NĂM 2016


Đăng lúc: 16:09:53 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

_____________________

Số:  58 /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em dưới 01 tuổi

Vào tháng 8 năm 2016

__________________

          Căn cứ kế hoạch số: 224 /KH- TYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trạm y tế phường Mỹ Phú về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em từ 0 – 1 tuổi.

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

          Việc tiêm chủng thường xuyên để phòng 7 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em từ 0 – 01 tuổi của Trạm y tế phường Mỹ phú như sau:

          - Dưới 1 tuổi tiêm ngừa 7 bệnh truyền nhiễm (Ho gà, bạch hầu, uống ván, bại liệt, viêm gan B, Viêm mũ màn não do Hib).

          - Từ 18 – 24 tháng tuổi nhắc Sởi 2 và DTP 4 (bạch hầu, ho gà, uống ván)

-Trẻ em sinh từ năm 2014 đến tháng 7 năm 2015 tiêm Viêm Não nhật Bản – B.

Thời gian tiêm: Sáng ngày 4 và 5/8/2016

Địa điểm: Trạm y tế phường Mỹ Phú

         Nay UBND phường Mỹ Phú xin thông báo cho nhân dân được biết để thực hiện tốt nội dung tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Phú Toàn

 

                      

 

Tin cùng chủ đề: