Tìm kiếm

Thư viện ảnh

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN CHO TRẺ EM DƯỚI 01 TUỔI VÀO THÁNG 8 NĂM 2016


Đăng lúc: 16:09:53 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

_____________________

Số:  58 /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày  25  tháng  7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em dưới 01 tuổi

Vào tháng 8 năm 2016

__________________

          Căn cứ kế hoạch số: 224 /KH- TYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trạm y tế phường Mỹ Phú về việc triển khai tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em từ 0 – 1 tuổi.

 

                  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

          Việc tiêm chủng thường xuyên để phòng 7 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em từ 0 – 01 tuổi của Trạm y tế phường Mỹ phú như sau:

          - Dưới 1 tuổi tiêm ngừa 7 bệnh truyền nhiễm (Ho gà, bạch hầu, uống ván, bại liệt, viêm gan B, Viêm mũ màn não do Hib).

          - Từ 18 – 24 tháng tuổi nhắc Sởi 2 và DTP 4 (bạch hầu, ho gà, uống ván)

-Trẻ em sinh từ năm 2014 đến tháng 7 năm 2015 tiêm Viêm Não nhật Bản – B.

Thời gian tiêm: Sáng ngày 4 và 5/8/2016

Địa điểm: Trạm y tế phường Mỹ Phú

         Nay UBND phường Mỹ Phú xin thông báo cho nhân dân được biết để thực hiện tốt nội dung tinh thần thông báo này./.

 

 

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Phú Toàn

 

                      

 

Tin cùng chủ đề: