Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN


Đăng lúc: 16:14:59 25/07/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

_______________________________

Số : 57 /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

__________________

Căn cứ Quyết định số: 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

Đối tượng và Điều kiện áp dụng:

- Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/ 1979 đến tháng 12/1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988, ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến 31/8/1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

- Người được Ủy ban hành chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cớ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường bao gồm: Vận chuyển vũ khí trang bị, đạn dược, lương thực, thực phẩm, vận chuyển thương binh, bệnh binh; làm đường cơ động, sang lấp hố bom, bảo đảm giao thông, liên lạc, vót chông, làm cạm bẫy; đào hầm hào, xây dựng công sự, trận địa, khu vực phòng thủ, trong thời gian và địa bàn quy định tại Điểm a,b,c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

 

Nay UBND phường Mỹ Phú thông báo cho bà con nhân dân thuộc đối tượng nêu trên được biết và liên hệ Ban chỉ huy quân sự phường để làm hồ sơ./.

 

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Lê Phú Toàn

 

Tin cùng chủ đề: