Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC


Đăng lúc: 16:22:44 13/04/2016

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

_______________________________

Số :  35/TB-UBND

Mỹ Phú, ngày 13 tháng 4 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày giổ tổ Hùng Vương,

ngày chiến thắng 30/4  và Quốc tế lao động 01/5/2016

__________________

 

Căn cứ Thông báo số: 71/TB-UBND ngày 12/4/2016 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày giổ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4  và Quốc tế lao động 01/5/2016.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

1/ Cán bộ, công chức, viên chức, lưc lượng vũ trang, người lao động ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghĩ lễ như sau:

- Ngày Giổ tổ vua Hùng được nghỉ 03 ngày: từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016.

- Ngày chiến thắng 30/4  và Quốc tế lao động 01/5 được nghỉ 04 ngày: từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 03/5/2016.

2/ Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân phải treo cờ Tổ quốc ngày 16 tháng 04 năm 2016, ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2016.

3/ Khi treo cờ phải trang nghiêm, đúng kích thước, lá cờ không được rách hoặc phai màu.

4/ Tất cả các cơ quan công sở, khu dân cư trên địa bàn phải làm tổng vệ sinh sạch đẹp, đảm bảo môi trường và tạo vẻ mỹ quan trong ngày lể.

 

Yêu cầu tất cả các cơ quan, nơi thờ tự của các thành phần tôn giáo, trường học và nhà ở của các hộ nhân dân, đóng trên địa bàn phường Mỹ Phú chấp hành tốt nội dung tinh thần thông báo này.

 

Nơi nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

  ( Đã ký)
 
  Trần Xuân Vinh

 

Tin cùng chủ đề: