Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực tư pháp


Đăng lúc: 09:40:40 27/09/2023

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1.

2.002165.000.00.00.H20

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tải về

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1.

1.001193.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh

Tải về

2.

1.000894.000.00.00.H20

Đăng ký kết hôn

Tải về

3.

1.001022.000.00.00.H20

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tải về

4.

1.000689.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Tải về

5.

1.000656.000.00.00.H20

Đăng ký khai tử

Tải về

6.

1.003583.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh lưu động

Tải về

7.

1.000593.000.00.00.H20

Đăng ký kết hôn lưu động

Tải về

8.

1.000419.000.00.00.H20

Đăng ký khai tử lưu động

Tải về

9.

1.000110.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

10.

1.000094.000.00.00.H20

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

11.

1.000080.000.00.00.H20

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

12.

1.004827.000.00.00.H20

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Tải về

13.

1.004837.000.00.00.H20

Thủ tục đăng ký giám hộ

Tải về

14.

1.004845.000.00.00.H20

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Tải về

15.

1.004859.000.00.00.H20

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Tải về

16

1.004873.000.00.00.H20

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải về

17.

1.004884.000.00.00.H20

Đăng ký lại khai sinh

Tải về

18

1.004772.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

19.

1.004746.000.00.00.H20

Đăng ký lại kết hôn

Tải về

20.

1.005461.000.00.00.H20

Đăng ký lại khai tử

Tải về

21.

2.000635.000.00.00.H20

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải về

22.

2.002516.000.00.00.H20

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

Tải về

23.

 

Thủ tục hành chính: đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạnh hôn nhân trực tuyến

Tải về

III.  LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1.

2.001263.000.00.00.H20

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Tải về

2.

2.001255.000.00.00.H20

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Tải về

3.

1.003005.000.00.00.H20

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Tải về

IV. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1.

2.001052.000.00.00.H20

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tải về

2.

2.000815.000.00.00.H20

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

3.

1.007374.000.00.00.H20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký,  không điểm chỉ được)

Tải về

4.

2.000913.000.00.00.H20

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

5.

2.000942.000.00.00.H20

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

6.

2.000908.000.00.00.H20

Cấp bản sao từ sổ gốc

Tải về

7.

2.001044.000.00.00.H20

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tải về

8.

2.000927.000.00.00.H20

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

9.

2.001019.000.00.00.H20

Chứng thực di chúc

Tải về

10.

2.001016.000.00.00.H20

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Tải về

11.

2.001406.000.00.00.H20

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Tải về

VI. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1.

2.001457.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

2.

2.001449.000.00.00.H20

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

Tải về

3.

1.002211.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Tải về

4.

2.000950.000.00.00.H20

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Tải về

5.

2.000930.000.00.00.H20

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Tải về

6.

2.002080.000.00.00.H20

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Tải về

VIII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1.

1.011441.000.00.00.H20

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

2.

1.011442.000.00.00.H20

Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

3.

1.011443.000.00.00.H20

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

4.

1.011444.000.00.00.H20

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về

5.

1.011445.000.00.00.H20

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >