Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

Về việc Đối thoại với công dân về lĩnh vực chính sách người có công, Lao động việc làm và Xã hội năm 2016


Đăng lúc: 09:38:18 07/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

_______________________________

Số : 31 /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày 06 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc Đối thoại với công dân về lĩnh vực chính sách người có công,

Lao động việc làm và Xã hội năm 2016

__________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

Nhằm nắm bắt những khó khăn, kiến nghị, phản ánh của người dân trong quá trình giải quyết, thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với trưởng các phòng ban thành phố tổ chức đối thoại với nhân dân về lĩnh vực người có công cách mạng, lao động việc làm và xã hội, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với nội dung như sau:

 

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút , ngày 19/4/2016

- Địa điểm: tại  Hội trường UBND phường Mỹ Phú

Bà con nhân dân trên địa bàn phường nếu có những vướt mắc và muốn đặt câu hỏi về chủ đề trên thì:

Liên hệ SĐT: 0673. 851 556

Hoặc đến UBND phường gặp đ/c Đinh Hữu Nhân – CC VPTK để đăng ký đặt câu hỏi.

 

Nay UBND phường Mỹ Phú thông báo cho nhân dân trên địa bàn phường được biết và tham gia ý kiến .

 

i nhận :

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

  (Đã ký)
  Lê Phú Toàn

 

Tin cùng chủ đề: