Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông báo

Về việc niêm yết danh sách cử tri và địa điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú.


Đăng lúc: 09:39:19 07/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

___________________________

Số : 30 /TB-UBND

Mỹ Phú, ngày  04  tháng 4 năm 2016.

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách cử tri và địa điểm bầu cử

Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú.

-------------------

 

      Căn cứ vào quyết định số : 17/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND Thành Phố Cao Lãnh về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa bàn phường Mỹ Phú.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ THÔNG BÁO

 

1/ Khu vực bầu cử số 01 :

- Gồm tổ 01 đến tổ 13 của khóm Mỹ Thượng.

- Điểm niêm yết : Tại Ban nhân dân khóm Mỹ Thượng

- Địa điểm bầu cử : Phòng CS PCCC Tỉnh.

 

2/ Khu vực bầu cử số 02 :

- Gồm tổ 14 đến tổ 26 của khóm Mỹ Phú

- Điểm niêm yết : Tại Ban nhân dân khóm Mỹ Phú

- Địa điểm bầu cử : Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú

 

3/ Khu vực bầu cử số 03 :

- Gồm tổ 27 đến tổ 37 của khóm Mỹ Trung

- Điểm niêm yết : Tại Ban nhân dân khóm Mỹ Trung

- Địa điểm bầu cử : Tại Ban nhân dân khóm Mỹ Trung.

 

4/ Khu vực bầu cử số 04 :

- Gồm tổ  38 đến tổ 48 của khóm Mỹ Tây

- Điểm niêm yết : Tại Ban nhân dân khóm Mỹ Tây

- Địa điểm bầu cử : Tại trụ sở Công an phường Mỹ Phú.

 

5/ Khu vực bầu cử số 05 :

- Gồm tổ 49 đến tổ 60 của khóm Mỹ Thuận

- Điểm niêm yết : Tại Ban nhân dân khóm Mỹ Thuận

- Địa điểm bầu cử : Ban nhân dân khóm Mỹ Thuận.

Thời gian niêm yết từ ngày 01/04/2016 đến 15/4/2016.

Yêu cầu tất cả bà con cử tri trong địa bàn phường đến điểm niêm yết danh sách tại UBND phường và BND khóm của mình cư trú để rà soát tên.

Trong thời gian niêm yết danh sách nếu cử tri nào không đến đăng ký bổ sung (nếu sót tên) thì mọi khiếu nại về sau Ủy ban nhân dân phường không chịu trách nhiệm.

 

 

Nơi Nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

  Trần Xuân Vinh
   

 

 

Tin cùng chủ đề: