Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông tin tuyên truyền

Tiềm hiểu về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân


Đăng lúc: 08:40:03 30/03/2016
      Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
      Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; 
      Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  
 
 
NAY CÔNG BỐ 
 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
 
 
Đã  được  Quốc  hội  nước  Cộng  hòa  xã  hội  chủ nghĩa  Việt Nam  khóa  XIII, kỳ  họp  thứ  9  thông  qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.
 
 
 

Tin cùng chủ đề: