Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \Thông tin tuyên truyền

Tiềm hiểu về Luật tổ chức Quốc hội


Đăng lúc: 08:27:03 30/03/2016
 
      Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
      Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; 
      Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,  
 
 
NAY CÔNG BỐ 
 
Luật tổ chức Quốc hội 
 
 
Đã  được  Quốc  hội  nước  Cộng  hòa  xã  hội  chủ nghĩa  Việt Nam  khóa  XIII, kỳ  họp  thứ  8  thông  qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. 
 
 
 
 

Tin cùng chủ đề: