Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Thủ tục hành chính

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016


Đăng lúc: 15:57:04 13/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/KH-UBND

Mỹ Phú, ngày 17  tháng 02  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

         

 

Thực hiện Kế hoạch số: 09/KH-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Cao Lãnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. UBND phường Mỹ Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị, cán bộ, công chức. Từng bước xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, lành mạnh hóa các quan hệ củng cố lòng tin của dân.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của đơn vị, của cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch, tồ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chông lãng phí sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí nhằm phát hiện các hành vi tiêu cực để kịp thời xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường tính công khai minh bạch, xây dựng và thực hiện pháp luật

- Cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng như các quy định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; tiêu chuẩn định mức chi tiêu nội bộ; quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức.

- Rà soát các văn bản do đơn vị đã ban hành, loại bỏ những nội dung, quy định chồng chéo, phức tạp tạo điều kiện nhũng nhiễu; hệ thống hóa những quy định về thủ tục cần thiết, thời hạn giải quyết và công bố tại công sở để làm căn cứ cho người dân thực hiện và giám sát. Công khai, minh bạch hóa các thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và Quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức công khai thu – chi đối với các khoản thu trong đơn vị, hạn chế các khoản chi không cần thiết.

- Thực hiện nghiêm Nội quy làm việc của đơn vị theo Quyết định số:  32/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2013 của UBND phường Mỹ Phú, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và khai thác có hiệu quả đất công.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí trên trạm truyền thanh phường.

2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực cán bộ chính quyền và công chức phường Mỹ Phú giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến 2020; xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức bố trí, sử dụng phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn.

- Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Theo Công văn số 205/UBND-NC ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

- Triển khai thực hiện quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006/NĐ-CP. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Đề xuất khen thưởng kịp thời cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu thực hiện tốt trách nhiệm phát hiện và xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng.

- Thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ; Thông tư 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 90/2013/NĐ-CP.

- Nhận đình tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đúng theo Thông tư 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là thực hiện Đề án 30, công khai thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức mức, tiêu chuẩn và các chế độ đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức.

3. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hi, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân nhất là trong các lĩnh vực thuế, quản lý sử dụng đất đai, dịch vụ công, quản lý tài sản công, tài chính.

- Công khai, minh bạch trong các khâu quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, ...

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện xử lý tham nhũng

- Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa trong đó phát động phong trào quần chúng trong cơ quan, đơn vị phát hiện tố giác tội phạm tham nhũng để đưa ra xử lý kịp thời.

- Tăng cường kiểm tra, đối với lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; quản lý thuế; đầu tư xây dựng cơ bản…

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu đơn vị. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ phường đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng ở đơn vị.

5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng

- Tạo điều kiện để HĐND, UB.MTTQ phường thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với công tác PCTN ở đơn vị.

- Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, để phát hiện hành vi tham nhũng phải có biện pháp bảo vệ người tố cáo, đồng thời có chế độ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với UB.MTTQ phường và các ngành, bộ phận chuyên môn trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản dưới luật, nhằm nâng cao nhận thức xã hội về phòng chống tham nhũng.

6. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai Kế hoạch trong đơn vị, các ngành, đoàn thể và sâu rộng đến Ban nhân dân 05 khóm hoàn thành trong quý I/2016.

2. Công chức văn hóa – xã hội phối hợp với cán bộ truyền thanh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông. Tăng thời lượng và nội dung thông tin.

3. Các ngành và bộ phận chuyên môn căn cứ vào kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng.

4. Giao Công an phường và Công chức Tư pháp kiểm tra, theo dõi  việc triển khai thực hiện kế hoạch của UBND phường. Đồng thời định kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Thường trực Ủy ban phường để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của UBND phường Mỹ Phú, yêu cầu các ngành và bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND - TPCL;

CHỦ TỊCH

- Thanh tra TPCL;

 

- TT. ĐU/HĐND phường;

(Đã ký)

- Các ngành; MTTQ và các đoàn thể; BND 05 khóm và công chức phường;

 

- Lưu: VT; NV.

 

 

   Huỳnh Thanh Phúc

 

Bấm vào để tải file

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề: