Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Thủ tục hành chính

Kế hoạch Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016


Đăng lúc: 10:29:16 17/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  10/KH-UBND

Mỹ Phú, ngày 17 tháng 02  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

__________

 

Thực hiện Kế hoạch số: 23/KH-UBND, ngày 26/01/2016 của UBND thành phố Cao Lãnh thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2016. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc kiểm tra văn bản nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, đảm bảo tính hợp  hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở đơn vị.

-  Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường trong công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác kiểm tra văn bản phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định  của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp.

-  Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tự kiểm tra, xử lý văn bản:

-  Công chức Tư pháp phường giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường  kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường ban hành.

- Công chức Tư pháp là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường tự kiểm tra văn bản do cấp mình ban hành và đề nghị về trên xử lý những văn bản trái với pháp luật theo quy định.

2. Kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền:

- Công chức Tư pháp là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường tự kiểm tra văn bản do cấp mình ban hành và đề nghị về trên xử lý những văn bản trái với pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm Công chức Tư pháp

-  Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố kiểm tra văn bản theo khoản 1, Mục II của Kế hoạch này.

- Tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường ban hành.

-  Triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả, báo cáo công tác tự kiểm tra văn bản về phòng Tư pháp theo quy định.

2. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện kể từ ngày 18/02/2016 và những năm tiếp theo.

3. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản, chi 150.000đ/ 01 tháng cho Công chức được phân công kiểm tra và rà soát văn bản.

Trân đây là kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản pháp luật của UBND phường Mỹ Phú năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Tư Pháp TPCL;

CHỦ TỊCH

- T/T.ĐU; T/T.HĐND phường;

 

- Các PCT UBND phường;

(Đã ký)

- Lưu: VT; TP.

 

 

 

 

     Huỳnh Thanh Phúc

Bấm vào để tải file

Tin cùng chủ đề: