Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Thủ tục hành chính

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016


Đăng lúc: 10:18:21 17/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG MỸ PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 11/KH-UBND

Mỹ Phú, ngày  17 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông

 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

_______________

          Căn cứ Kế hoạch số: 11/KH-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          -  Triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố trên địa bàn phường.

- Tăng cường trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòn Ủy ban phường trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị.

          2. Yêu cầu

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

           - Xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính  thuộc trách nhiệm của UBND phường; đề xuất về cấp trên sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính đối với các bộ phận chuyên mmôn; đảm bảo thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân phường.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiến quyết sử lý những đơn vị, địa phương và cá nhân thực hiện không tốt nhiệm vụ được giao, nhất là có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

          II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

A. Về kiểm soát thủ tục hành chính

Số TT

Nội dung công việc

 Chủ trì

Phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Rà soát quy định, thủ tục hành chính

 

 

1

Tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị.

 

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện của UBND phường

Từ tháng 02 đến tháng 10/2016

 

 

2

Tiếp tục triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 01/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch đơn gian hóa thủ tục hành chính trọng tâm 2015.

 

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

Cập nhật, công bố, công khai các thủ tục hành chính.

Ngay sau khi có Quyết định của UBND Tỉnh và thành phố

3

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016.

 

 

Công chức

Tư pháp

 

 

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

Rà soát đơn giải hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC và thẩm định chặt chẽ các TTHC này trong các văn bản QPPL

 

 

 

Thường xuyên

II. Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

1

Cập nhật bổ sung thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của phường

 

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

 

Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh

 

Thường xuyên

 

 

2

Tổ chức đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với dự thảo văn bản quy  phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

 

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

 

Kế hoạch, công văn hoặc báo cáo của UBND Thành phố

 

Thường xuyên

 

3

Tiếp nhận, kiểm tra  kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ  chức  về các quy định hành chính

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

 

Thường xuyên

 

4

Kiểm tra  tình hình, kết quả hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính  tại đơn vị.

 

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

Kế hoạch của UBND phường

Quý II và Quý IV/2016

5

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

Báo cáo của UBND phường gửi về Phòng Tư pháp

Theo định kỳ và đột xuất

III. Chỉ đạo và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

1

Xây dựng  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Thành phố

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

Kế hoạch của UBND phường

Trong tháng 02/2016

 

2

Triển khai các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Trung ương ban hành

Công chức

Tư pháp

Các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban

 

Theo sự chỉ đạo của UBND TP

B. Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Số TT

Nội dung công việc

Chủ trì

Phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

I. Về truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

 

 

Thường xuyên tuyên truyên về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên song phát thanh. Cập nhật bộ thủ tục hành chính trên Website cổng thông tin điện tử phường Mỹ Phú

CB  Truyền thanh

 

CC Tư pháp

Bộ thủ tục được công bố trên Website phường Mỹ Phú

 

Thường xuyên

 

 

2

Định kỳ hàng tháng/hàng quí ghi hình và đưa tin các bài phóng sự về công tác cải cách thủ tục hành chính trên Website cổng thông tin điện tử phường Mỹ Phú

CB  Truyền thanh

 

CC Tư pháp

 

Các bài được đưa tin

 

Thường xuyên

II.Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

 

 

 

1

Thiết lập các hình thức tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ tại đường dây nóng ở Bộ phận một cửa của phường

 

VP UBND phường

 

CC Tư pháp

Qua các kênh tiếp nhận được thiết lập tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

 

Thường xuyên

2

Niêm yết công khai số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ trang web và email tại BND 05 khóm và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

VP UBND phường

 

 

CC Tư pháp

 

 

Hình thức niêm yết

 

 

Thường xuyên

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; trong đó bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  trực tiếp làm việc tại Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả  khi giao tiếp với người dân và tổ chức; nâng  cao tinh thần  trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường  phối hợp với công tác kiểm tra của cấp ủy gắn với việc thực hiện kiểm tra, giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

2.  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận  phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thông qua trạm truyền  thanh, Trang mạng điện tử và tổ chức niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị.

 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo  Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012  của  Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số  26/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của  Uỷ ban nhân dân  Tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại  Uỷ  ban nhân dân các cấp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông và kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị và gửi về Phòng Tư pháp theo qui định.

2. Công chức Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc văn phòng Ủy ban tham mưu Uỷ ban nhân dân phường triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của UBND phường Mỹ Phú./.

 

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Phòng Tư pháp;                                  

CHỦ TỊCH

- TT.ĐU; TT. HĐND phường;                                                         

 

- TV.UB phường; 

( Đã ký )

- Các ngành, đoàn thể và CC chuyên môn;

 

- Lưu VT, TP.

Huỳnh Thanh Phúc

Bấm vào để tải file

Tin cùng chủ đề: