Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Thủ tục hành chính

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


Đăng lúc: 14:06:04 14/11/2017

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

PHƯỜNG MỸ PHÚ

 

 

Số:

 78/QĐ-UBND

 

 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Mỹ Phú, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ xác nhận của Chủ tịch UBND Phường Mỹ Phú về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Phường Mỹ Phú,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND Phường Mỹ Phú phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban chỉ đạo ISO; Bộ phận một cửa; Bộ phận nghiệp vụ và các công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                        

 

 

 

 

Nơi nhận:                                          

- Như Điều 3;

- UBND TP. Cao Lãnh (để báo cáo);

- Sở KH&CN /Chi cục TCĐLCL (để báo cáo)

- Lãnh đạo UBND Phường Mỹ Phú;

- Lưu: VT, Ban ISO (Chuyển).

 CHỦ TỊCH

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

Trần Xuân Vinh

                                                          

                        

                    

Phụ lục

Các lĩnh vỰc hoẠt đỘng cỦa UBND PHƯỜNG MỸ PHÚ

đƯỢC công BỐ phù hỢp tiêu chuẨn quỐc gia

TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/QĐ-UBND ngày 30  tháng 10 năm 2017

của Chủ tịch UBND Phường Mỹ Phú).

 

I

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

SL

1.       

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1.       

2.       

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

2.       

3.       

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng (trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân)

3.       

4.       

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình khi hết hạn sử dụng đất

4.       

5.       

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất

5.       

6.       

Hòa giải tranh chấp đất đai

6.       

II

LĨNH VỰC  TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

 

1.       

Quy trình đăng ký khai sinh trong nước

7.       

2.       

Quy trình đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

8.       

3.       

Quy trình đăng ký kết hôn trong nước

9.       

4.       

Quy trình đăng ký nhận cha, mẹ, con trong nước

10.  

5.       

Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

11.  

6.       

Quy trình đăng ký khai tử trong nước

12.  

7.       

Quy trình đăng ký khai sinh lưu động

13.  

8.       

Quy trình đăng ký kết hôn lưu động

14.  

9.       

Quy trình đăng ký khai tử lưu động

15.  

10.  

Quy trình thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

16.  

11.  

Quy trình cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17.  

12.  

Quy trình đăng ký lại khai sinh trong nước

18.  

13.  

Quy trình đăng ký lại kết hôn trong nước

19.  

14.  

Quy trình đăng ký lại khai tử trong nước

20.  

15.  

Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch

21.  

16.  

Quy trình chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã

22.  

17.  

Quy trình chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) tại Ủy ban nhân dân cấp xã

23.  

18.  

Quy trình cấp bản sao từ sổ gốc

24.  

19.  

Quy trình đăng ký nuôi con nuôi trong nước

25.  

20.  

Quy trình đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

26.  

21.  

Quy trình đăng ký giám hộ trong nước

27.  

22.  

Quy trình đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước

28.  

23.  

Quy trình công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

29.  

24.  

Quy trình cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

30.  

25.  

Quy trình bầu hòa giải viên

31.  

26.  

Quy trình bầu tổ trưởng tổ hòa giải

32.  

27.  

Quy trình thôi làm hòa giải viên

33.  

28.  

Quy trình thanh toán thù lao cho hòa giải viên

34.  

29.  

Quy trình Liên thông Quy trình hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

35.  

30.  

Quy trình Liên thông các Quy trình hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết

36.  

III

LĨNH VỰC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

1.       

Quy trình Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

37.  

2.       

Quy trình Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

38.  

3.       

Quy trình Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

39.  

4.       

Quy trình Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

40.  

IV

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

1.       

Quy trình tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã

41.  

2.       

Quy trình tặng giấy khen Gia đình văn hóa

42.  

3.       

Quy trình tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng

43.  

4.       

Quy trình tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

44.  

5.       

Quy trình chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

45.  

6.       

Quy trình đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

46.  

7.       

Quy trình Tiếp nhận đăng ký người vào tu

47.  

8.       

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra giám sát nội dung thông báo về cải tạo, sửa chữa, công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

48.  

9.       

Quy trình việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

49.  

V

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

1.       

Quy trình Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản

50.  

VI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 

1.       

Quy trình Giải quyết Quy trình đề nghị xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

51.  

2.       

Quy trình Xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ

52.  

3.       

Quy trình Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

53.  

VII

LĨNH VỰC THANH TRA

 

1.       

Quy trình tiếp công dân

54.  

2.       

Quy trình xử lý đơn

55.  

3.       

Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu

56.  

4.       

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo

57.  

5.       

Quy trình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

58.  

6.       

Quy trình công khai bản kê tài sản, thu nhập

59.  

7.       

Quy trình xác minh tài sản, thu nhập

60.  

8.       

Quy trình tiếp nhận yêu cầu giải trình

61.  

9.       

Quy trình thực hiện giải trình

62.  

VIII

LĨNH VỰC VĂN HÓA  – THỂ THAO, DU LỊCH & GIA ĐÌNH

 

1.       

Quy trình công nhận “Gia đình văn hóa”

63.  

2.       

Quy trình công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

64.  

IX

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CƯ TRÚ

 

1.       

Quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại công an phường

65.  

2.       

Quy trình đăng ký tạm trú

66.  

3.       

Quy trình Lưu trú và thông báo lưu trú

67.  

4.       

Quy trình xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

68.  

5.       

Quy trình cấp đổi sổ tạm trú

69.  

6.       

Quy trình cấp lại sổ tạm trú

70.  

7.       

Quy trình khai báo tạm vắng

71.  

8.       

Quy trình gia hạn tạm trú

72.  

9.       

Quy trình điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú

73.  

10.  

Quy trình hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú

74.  

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề: