Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Thủ tục hành chính

Mô hình 5 trong 1 đăng ký khai sinh; BHYT; đăng ký thường trú và trao trả kết quả đến tận nhà người dân trên địa bàn Phướng
Đăng lúc: 19:54:06 24/05/2020

Xem file /admin/resource_actices/files/48 KH THUC HIEN DKKS, BHYT, NHK_signed.pdf


CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH "SÁNG TẠO, THIẾT THỰC, Ý NGHĨA"
Đăng lúc: 08:33:13 18/02/2019
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH "SÁNG TẠO, THIẾT THỰC, Ý NGHĨA"


QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Đăng lúc: 14:06:04 14/11/2017

    ỦY BAN NHÂN DÂN     PHƯỜNG MỸ PHÚ     Số:  78/QĐ-UBND             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Mỹ Phú, ngày 30 tháng 10 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008           CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn


Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Đăng lúc: 15:57:04 13/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 09/KH-UBND Mỹ Phú, ngày 17  tháng 02  năm 2016   KẾ HOẠCH  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016             Thực hiện Kế hoạch số: 09/KH-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Cao Lãnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016. UBND phường Mỹ Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 như sau: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Mục đích - Góp phần tạo


Kế hoạch Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
Đăng lúc: 10:29:16 17/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  10/KH-UBND Mỹ Phú, ngày 17 tháng 02  năm 2016     KẾ HOẠCH  Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 __________   Thực hiện Kế hoạch số: 23/KH-UBND, ngày 26/01/2016 của UBND thành phố Cao Lãnh thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2016. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Việc


Kế hoạch Thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016
Đăng lúc: 10:25:17 17/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/KH-UBND Mỹ Phú, ngày 17  tháng 02  năm 2016     KẾ HOẠCH Thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền  về cải cách hành chính năm 2016     Thực hiện theo Quyết định số: 98/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013     của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Cao Lãnh về Ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2013 - 2020. Uỷ ban nhân dân


Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Đăng lúc: 10:18:21 17/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 11/KH-UBND Mỹ Phú, ngày  17 tháng 02 năm 2016   KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông  về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 _______________           Căn cứ Kế hoạch số: 11/KH-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú ban hành Kế hoạch