Tìm kiếm

Thư viện

Thông tin tuyên truyền

Trang chủ \CCHC - Niêm yết công khai

HD QUY TRÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH HẸN GIỜ THỰC HIỆN TTHC
Đăng lúc: 11:07:51 14/04/2020

Quy trình thực hiện mô hình hẹn giờ thực hiện TTHC. Xem file


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG MỸ PHÚ
Đăng lúc: 08:28:44 27/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23/KH-UBND Mỹ Phú, ngày  22 tháng 02 năm 2017   KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn phường Mỹ Phú _______________             Căn cứ Kế hoạch số: 02/KH-UBND, ngày 06 tháng 01năm 2017 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh,


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
Đăng lúc: 08:26:02 27/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  21/KH-UBND Mỹ Phú, ngày 22 tháng 2 năm 2017   KẾ HOẠCH Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Mỹ Phú năm 2017 _______________           Căn cứ Kế hoạch số: 26/KH-UBND, ngày 09 tháng 02năm 2017 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2017, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:          


QUYẾT ĐỊNH V/v Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách phường Mỹ Phú năm 2017
Đăng lúc: 08:18:13 27/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 14A/QĐ-UBND Mỹ Phú, ngày 24 tháng 01 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH  V/v Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách phường Mỹ Phú năm 2017   ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ   Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC, ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHƯỜNG MỸ PHÚ NĂM 2017
Đăng lúc: 14:41:48 26/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHÚ   Số: 48/KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Mỹ Phú, ngày 26  tháng 4 năm 2017   KẾ HOẠCH Thực hiện cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính phường Mỹ Phú năm 2017   Căn cứ kế hoạch số: 79/KH-UBND  ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh năm 2017 và các năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng Kế hoạch thực hiện


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
Đăng lúc: 14:33:50 26/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  17 /KH-UBND Mỹ Phú, ngày 09  tháng 02  năm 2017     KẾ HOẠCH Thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền  về cải cách hành chính năm 2017   Thực hiện theo Quyết định số: 98/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Cao Lãnh về Ban hành Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2013 - 2020. Uỷ ban nhân


KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
Đăng lúc: 14:30:47 26/06/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07 /KH-UBND Mỹ Phú, ngày 23 tháng 01  năm 2017     KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2017              Thực hiện theo Kế hoạch số: 09/UBND-NV ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Cao Lãnh về cải cách hành chính năm 2017 và trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương. Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng kế hoạch cải cách hình chính năm 2017 như sau: I. MỤC ĐÍCH,


Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Đăng lúc: 15:01:35 16/03/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG MỸ PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/KH-UBND  Mỹ Phú, ngày 16  tháng 02  năm 2016     KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016   Thực hiện theo Kế hoạch số: 16/UBND-NV ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Cao Lãnh về cải cách hành chính năm 2016 và trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương. Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Phú xây dựng kế hoạch cải cách hình chính năm 2016 như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.